1. Z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)


1) sprawdzanie projektu zagospodarowania działki i kompletności projektu budowlanego zgodnie z planem miejscowym, warunkami zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2) wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę,

3) przenoszenie pozwolenia na budowę na innego inwestora,

4) stwierdzenia wygaśnięcia ważności decyzji pozwolenia na budowę,

5) rozstrzygania o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu oraz warunkach korzystania z tego budynku lub nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych,

6) wydawanie decyzji zatwierdzających projekt budowlany,

7) przyjmowanie zgłoszeń dot. realizacji obiektów i robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłaszania sprzeciwu w przedmiotowych sprawach

8) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego nie objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia

9) przyjmowanie zgłoszenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

10) współdziałanie z organami nadzoru budowlanego,

11) wydawanie zaświadczeń stwierdzających spełnienie wymagań dotyczących ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne

12) udzielania bądź odmawiania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych po uzyskaniu upoważnienia Ministra Budownictwa

13) nakładania obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego

14) nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

15) podejmowanie współpracy z instytucjami, urzędami i osobami, niezbędnej w prowadzeniu i rozstrzyganiu spraw

16) przygotowywanie informacji i sprawozdań związanych bądź wynikających z wypełnianych czynności

17) prowadzenia rejestru wniosków decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,

18) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych

19) prowadzenie kontroli posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie odpowiednich uprawnień budowlanych łącznie z przynależnością do własnych Izb Budownictwa i Izb Architektów

2. Realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału.

3. Utrzymanie procesów Systemu Zarządzania Jakością.