1. Z zakresu ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.):

1) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
2) gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu,
3) sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
4) sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu,
5) najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu,
6) oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd oraz ustalanie opłat z tego tytułu,
7) oddawanie nieruchomości Powiatu w trwały zarząd oraz ustalanie opłat z tego tytułu,
8) wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa – wydawanie decyzji,
9) wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości Powiatu – przygotowanie projektów decyzji,
10) przekazywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na cele szczególne,
11) wykonywanie, ograniczanie i pozbawianie praw do nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
12) udzielanie za zgodą Wojewody bonifikat od pierwszych opłat i opłat rocznych za nieruchomości Skarbu Państwa,
13) udzielanie za zgodą Rady Powiatu bonifikat od pierwszych opłat i opłat rocznych za nieruchomości Powiatu,
14) wywłaszczanie nieruchomości,
15) ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości,
16) wydawanie decyzji o przejęciu na własność państwa o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie postępowania o wywłaszczeniu,
17) zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
18) wydawanie decyzji o zaliczeniu wartości mienia pozostawianego na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa polskiego,
19) przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz posiadaczy i użytkowników.

2. Z zakresu ustawy z dnia 4.09.1997 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. Z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 z późn. zm.):

1) przygotowanie wyceny nieruchomości,
2) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalanie opłat z tego tytułu,
3) udzielenie bonifikat za zgodą Wojewody,
4) występowanie o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej.

3. Z zakresu ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Z 2001 r. Nr 113, poz. 1209 z późn. zm.):

2) wydawanie decyzji o nabyciu prawa własności nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
3) przygotowanie projektu decyzji o nabyciu prawa własności nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu.

4. Z zakresu dekretu z dnia 8.08.1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych praw własności nieruchomości przyjętych na cele reformy rolnej (Dz. U. Z 1946 r. Nr 39, poz. 233 z późn. zm.):

2) stwierdzenie czy nieruchomość podlega działaniu dekretu o reformie rolnej,
3) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej wraz z niezbędną dokumentacją.

5. Z zakresu ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.):


1) ustalanie, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie lub wspólnotę gruntową,
2) ustalanie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej.

6. Z zakresu ustawy z dnia 24.02.1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków och rodzin o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989 r. Nr 10,poz. 53 z późn. zm.):

- przekazywanie na własność działki pod budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.

7. Z zakresu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.):

- nadawanie na własność działki przyznanej do bezpłatnego użytkowania oraz gruntu związanego z lokalem mieszkalnym lub budynkiem przekazanym do użytkowania.

8. Z zakresu ustawy z dnia 6.05.1981 r. o pracowniczych ogródkach działkowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 z późn. zm.):

- przekazywanie gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania pod pracownicze ogrody działkowe w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców.

9. Z zakresu ustawy z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r. Nr 86, poz. 433 z późn. zm.):

2) przekazywanie w zarząd organów wojskowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
3) przejmowanie nieruchomości pozostających w zarządzie organów wojskowych zbędnej na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

10. Z zakresu ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.):

1) wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji wraz z 2) ustalaniem należności i opłat,
3) określanie obowiązków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji,
4) ustalanie kar i opłat za niezgodne z przepisami ustawy wyłączenie gruntów z produkcji,
5) nakładanie obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy gleby,
6) wydawanie decyzji w sprawie zapobiegania degradacji gruntów,
7) wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych,
8) kontrola wykonywania przepisów ustawy.

11. Z zakresu ustawy z dnia 15.12.2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 z późn. zm.):

1) przygotowanie wyceny nieruchomości,
2) występowanie do Wojewody o zgodę na zbycie,
3) przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zawarcia umowy cywilno – prawnej,
4) przygotowanie projektu umowy.

12. Z zakresu ustawy z dnia 20.02.1997 r. o stosunku do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 251 z późn. zm.):

- występowanie przed Komisją Regulacyjną ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

13. Z zakresu ustawy z dnia 23.04.1964 r. o nabywaniu nieruchomości cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 z późn. zm.):

- przygotowanie wniosku o wydanie przez Sąd orzeczenia o nieważności nabycia
nieruchomości.

14. Z zakresu ustawy z dnia 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.):

- zawiadamianie sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie
właściciela nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Powiatu, dla której
założona jest księga wieczysta.

15. Z zakresu ustawy z dnia 30.05.1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 1996 r. Nr 90, poz. 405 z późn. zm.):

- stwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości jednostki
organizacyjnej podporządkowanej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej w
stosunku do przekazanej nieruchomości.

16. Z zakresu ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.):

1) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarciu umowy pomiędzy starostą a podatnikiem o przeniesieniu prawa własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za wygaśniecie zobowiązania podatkowego,
2) zawiadamianie Urzędu Skarbowego o zawarciu takiej umowy.

17. Z zakresu ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733):

1) ustalanie stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu – przygotowanie projektu uchwały,
2) przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie stawek czynszu za lokale Skarbu Państwa.

18. Z zakresu ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603 z późn. zm.):

- wydawanie decyzji o przekazaniu nieruchomości rolnych nabytych przez Skarb Państwa na podstawie odrębnych przepisów.

19. Zadania wynikające z ustawy z dnia 17.05.1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.):

1) okresowa weryfikacja ewidencji gruntów i budynków,
2) modernizacja ewidencji gruntów i zakładanie ewidencji budynków,
3) przeprowadzanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
4) prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
5) zakładanie osnów szczegółowych,
6) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
7) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
8) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
9) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
10) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
11) zakładanie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
12) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
13) dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

20. Z zakresu ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.):

1) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do nabycia przez Powiat mienia z mocy prawa i na wniosek,
2) obsługa Komisji Inwentaryzacyjnej,
3) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do nabycia przez Powiat gruntów zajętych pod drogi powiatowe,
4) przygotowanie wniosków do Wojewody o potwierdzenie nabycia przez Powiat gruntów zajętych pod drogi,
5) przygotowanie wniosków o wpis w księdze wieczystej prawa własności gruntów stanowiących drogi powiatowe.

21. Z zakresu ustawy z dnia 28.03.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349):

1) wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania scaleniowego lub wymiennego,
2) prowadzenie postępowania,
3) zatwierdzenie w drodze decyzji projektu scalenia gruntów,
4) wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów,
5) przygotowanie wniosków oraz niezbędnej dokumentacji do ujawnienia nowego stanu, prawnego w księgach wieczystych,
6) zatwierdzanie w drodze decyzji projektu wymiany gruntów.

22. Z zakresu ustawy z dnia 26.10.1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. z 971 r. Nr 27, poz. 250 z późn. zm.):

1) udostępnianie akt uwłaszczeniowych organom administracji i sądom,
2) rozpatrywanie wniosków o sprostowanie błędów i oczywistych omyłek oraz wydawanie postanowień,
3) wydawanie duplikatów decyzji. z

23. Realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału.