1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r.  Dz.U. nr 142, póz. 1592 z późn.zm.), a w szczególności:
1) organizacja prac związanych z posiedzeniami Rady i jej komisji,

2) organizacja prac związanych z posiedzeniami Zarządu Powiatu.

2. Ustawy z dnia 16 lipca 1998r. ordynacja wyborcza (Dz.U. Nr 95, poz.602 z późn. zm.):

1) obsługa techniczna wyborów do organów samorządowych.

3. Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,   poz. 1198):

1)  udzielanie  informacji  dotyczącej   realizacji  zadań  wydziału  na  wniosek  osoby zainteresowanej,

2)  koordynacja udostępniania informacji publicznej w Starostwie,

3)  koordynacja przygotowywania informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

4.  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a w szczególności:

1)  wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

2)  zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy użyciu oprogramowania informatycznego w Starostwie.

5.  Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (DzU. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn.zm):

1) przygotowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do przekazywania zwłok osób zmarłych lub zabitych do zakładu medycyny sądowej i szkół wyższych,

2) powoływanie  odpowiedniej   osoby  do   stwierdzenia  zgonu  w  razie  niemożności dokonania tego przez lekarza leczącego ostatnią chorobę zmarłego,

3) przygotowywanie decyzji w sprawie udzielania zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa.

6. Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 171, poz. 1396 z pózn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy:

1) prowadzenie archiwum zakładowego.

7. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.):

1)  prowadzenie biblioteki zakładowej.

8. Obsługa prawna:

1) obsługa prawna organów Powiatu i Starosty,

2) doradztwo prawne na rzecz wydziałów Starostwa,

3) reprezentowanie Powiatu przed organami sądowymi w granicach udzielonego pełnomocnictwa,

4)  wykonywanie innych zadań obsługi prawnej Powiatu zleconych przez Starostę.

9. Organizacji funkcjonowania Starostwa:

1) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Starostwie oraz ich Zmian,

2)  obsługa kancelaryjna sekretariatów kierownictwa Starostwa oraz punktu informacyjnego,

3) obsługa kancelaryjno-administracyjna  Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Zespołu Radców Prawnych ,

4) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa, w szczególności załatwiania spraw klientów oraz wdrażanie postępu technicznego w Starostwie.,

5)  administracja  nieruchomością Starostwa,

6)  inwentaryzowanie majątku Starostwa -  ewidencja środków trwałych będących w używaniu,

7) ewidencja czasu pracy kierowców i rozliczanie kart  pojazdów .

10. Prowadzenie  kontroli w zakresie:

1)  realizacji postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa,

2)  organizacji i funkcjonowania Wydziałów, załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz realizacji aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty,

3)  nadzór  nad   stosowaniem   instrukcji   kancelaryjnej   i   rzeczowym   wykazem akt w Starostwie,

4)  nadzór nad stosowaniem zarządzeń Starosty dotyczących organizacji Starostwa,

5)   kontrola przestrzegania ochrony danych osobowych w Starostwie,

6)   kontrola terminów odpowiadania na skargi.

10. Utrzymanie procesów Systemu Zarządzania Jakością oraz raportowania  Staroście o funkcjonowaniu SZJ i koordynowania auditów wewnętrznych przez Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością  

11. Realizacja innych zadań  wynikających ze zmian przepisów prawnych  dotyczących zakresu działania wydziału.