XXVII SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

XXVII SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 27 marca 2017r. o godz. 1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu w Żywcu.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracach Zarządu.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu za rok 2016.

  • wystąpienie  Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Żywieckim na lata 2017-2021.

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  zadań Powiatu Żywieckiego na 2017 rok z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza  się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyznane Powiatowi według algorytmu.  

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Żywieckiego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Żywieckiego.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.

12. Zatwierdzenie protokołu z XXIV, XXV i XXVI  sesji Rady Powiatu.

13. Wolne wnioski.

14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

15. Zakończenie.