Informacja o stypendiach przyznawanych w ramach programu wspierania edukacji uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki realizowanym na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr XXXII/298/09 z dnia 30 marca 2009 r.

Szkoły Powiatu Żywieckiego realizują następujące programy stypendialne:

1. Stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (kończących się maturą).

2. Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnych uczniów znajdujących się trudnej sytuacji materialnej.

Powyższa Uchwała wraz z regulaminami przyznawania stypendiów znajduje się do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żywcu w zakładce Uchwały Rady Powiatu.