1. Z zakresu ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z póź.zm.)
- współpraca ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych.

2. Z zakresu ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. Nr 79 z 2001 r.poz.855 z póź. zm.):
- przygotowywanie projektów opinii o statucie oraz o zmianie w statucie stowarzyszenia, w tym stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków.

3. Z zakresu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. 2010 nr 127, poz. 857) :

1)współdziałanie ze stowarzyszeniami mającymi za zadania statutowe zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach i na wodzie,
2)współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie sportu i rekreacji,
3)organizacja imprez sportowo rekreacyjnych, popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
4)wspieranie inicjatyw stowarzyszeń i samorządów lokalnych w zakresie rozwijania różnych form sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych na szczeblu ponadgminnym,
5)przygotowywanie decyzji rejestracyjnych.

4. Z zakresu ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 13, poz.123 z późn. zm.):
1)współdziałanie z jednostkami kultury,
2)podejmowanie inicjatyw mających na celu tworzenie warunków zapewniających rozwój twórczości,
3)organizacja imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego regionu,
4)wnioskowanie o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
5)edukacja regionalna dzieci i młodzieży.

5. Z zakresu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 z póż.zm.):
1)współdziałanie z biblioteką samorządową w zakresie realizacji zadań powiatu,
2)pomoc w tworzeniu zbiorów dotyczących regionu.

6. W zakresie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1658 z póź. zm.)
współdziałanie z wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i z gminami w zakresie ochrony dóbr kultury na terenie powiatu.

7. W zakresie ustawy z dnia 26 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. Nr 5 z 1997 r. poz. 24)
1)organizacja uroczystości upamiętniających miejsca pamięci narodowej,
2)współdziałanie z instytucjami muzealniczymi.

8. W zakresie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
(Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241)

1)współpraca w zakresie utrzymanie szlaków turystycznych,
2)współdziałanie ze stowarzyszeniami i "ogniskami" turystycznymi w zakresie popularyzacji i rozwoju turystyki,
3)inicjowanie zadań w zakresie upowszechnienia turystyki, organizacja imprez dydaktyczno turystycznych.

9. Promocja powiatu żywieckiego w zakresie, turystyki, kultury, sportu poprzez:
1)targi turystyczne,
2)wyjazdy studyjne,
3)opracowywanie wydawnictw, folderów,
4)kreowanie wizerunku powiatu,
5)system identyfikacji wizualnej,
6)konferencje, szkolenia,
7)współpraca zagraniczna,
8)organizacja imprez o zasięgu międzynarodowym.

10. W zakresie ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25)

1)współpraca z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
2)rozpatrywanie wniosków o dotacje,
3)przygotowywanie projektów decyzji,
4)przygotowywanie projektów umów.


11. Prowadzenie kontroli w zakresie:
1)kontrola działalności statutowej stowarzyszeń oraz stowarzyszeń sportowych,
2)rozliczania dotacji,
3)realizacji zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z póź.zm.), a w szczególności dotyczącej:
a)stanu realizacji zadania,
b)efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
c)prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
d)prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

12. Realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału.