§ 41

Do WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA należą sprawy z zakresu:

1.Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r  ( Dz. U. Nr 92  poz. 880 z późn.    zm. ): 
1) popularyzacja ochrony przyrody w społeczeństwie, edukacja ekologiczna,
2) wyrażanie zgody na zmianę przeznaczenia terenów na których znajduje się starodrzew 
w planach zagospodarowania przestrzennego,
3) opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego.
4) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, rosnących na gruntach, 
stanowiących własność Gminy,
5) prowadzenie rejestru gatunków roślin i zwierząt, podlegających ograniczeniom
na podstawie przepisów międzynarodowych,
2. Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
    ( tekst  jednolity z 2008r Dz. U. Nr 50 poz. 291 z późn. zm. ):
1) sprawy z zakresu wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia      
odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, 
3. Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 
   (tekst jednolity z 2005r Dz. U. Nr 127 poz. 1066 z późn.zm. ):
1) wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych 
lub ich mieszańców,
2) wydawanie zezwoleń w przypadkach szczególnych na odstępstwa od zakazu chwytania 
i przetrzymywania zwierzyny,
3) wydzierżawienie obwodów łowieckich polnych na wniosek Polskiego Związku  Łowieckiego,
4) ustalanie, rozliczanie czynszów dzierżawnych w/w obwodów,
5) wydawanie decyzji o odstrzale redukcyjnym w przypadkach szczególnego zagrożenia
w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej
przez zwierzynę,
6) wydawanie postanowień o zastosowaniu odstrzału zastępczego, gdy dzierżawca obwodu 
łowieckiego nie realizuje rocznego planu łowieckiego,
4.Ustawy  z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym 
   ( tekst jednolity z 1999r Dz. U. Nr 66 poz. 750 z późn. zm.):
1) wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego,
2) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi         
więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, nie zaliczonej do śródlądowych
wód żeglownych,
3) wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na  
wodach śródlądowych żeglownych, na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego      
sąsiedztwie,
4) rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
5) prowadzenie rejestrów sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb oraz  
rejestru wydawanych kart wędkarskich,
6) sprawy związane z powołaniem, współpracą i działaniem statutowym  Społecznej Straży      
Rybackiej,
7) wydawanie legitymacji  Społecznej Straży Rybackiej, 
5.Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
   ( tekst jednolity z 2005r Dz. U. Nr 45 poz. 435 z późn. zm.):
1) sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
2) opiniowanie  zmiany użytków Ls/UR i UR/Ls na potrzeby ewidencji gruntów,
3) przyznawanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesiania gruntów, 
4) uznanie lasu za ochronny,
5) ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia
i lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha,
6) zlecanie inwentaryzacji stanu lasów o powierzchni poniżej 10 ha,
7) zlecanie wykonania planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i   
rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,
8) zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego.
9) wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu 
w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
10) uzgadnianie z Nadleśnictwami rocznych planów zalesień gruntów.
11) opiniowanie wykorzystania środków funduszu leśnego z przeznaczeniem na zalesianie 
gruntów,
12) zarządzanie z urzędu lub na wniosek nadleśniczego wykonanie zabiegów zwalczających 
i ochronnych w  lasach zagrożonych organizmami szkodliwymi w stopniu zagrażającym     
trwałości lasów.
13) zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb    
właścicieli lasów,
14) nakazywanie właścicielom lasu w drodze decyzji wykonywanie obowiązków   zawartych 
w uproszczonych planach urządzenia  i ustawie o lasach, 
15) ocena udatności upraw leśnych w czwartym lub w piątym roku od zalesienia gruntu               
rolnego w przypadku zalesienia dokonanego na podstawie przepisów o wspieraniu  
rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego     
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
6. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
    ze środków pochodzących z sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 
    i Gwarancji Rolnej -art.14 ust. 3 upoważniający do  realizacji ustawy  z dnia  8 czerwca 2001r o   przeznaczeniu  gruntów rolnych do zalesienia 
   ( Dz. U. Nr 229 poz. 2273z późn.zm.)
1) sprawdzanie wykonania zalesiania i wydawania decyzji stwierdzającej prowadzenie    
uprawy leśnej,
2) naliczanie ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej,
3) wstrzymanie wypłat ekwiwalentów w przypadku prowadzenia uprawy leśnej
niezgodnie z planem zalesień,
4) nakazywanie zwrotu pobranego ekwiwalentu w przypadkach zniszczenia uprawy,
5) przekwalifikowanie z urzędu zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny po wydaniu
oceny udatności uprawy,
7. Ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 04 lutego 1994r 
   ( tekst jednolity z 2005r Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm. ):
1) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych
ze złóż o powierzchni nie przekraczającej 2 ha i wielkości wydobycia w roku
kalendarzowym nie przekraczającym 20 000 m3 ,bez stosowania materiałów
wybuchowych,
2) sprawowanie  nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania  przez przedsiębiorcę uprawnień 
z tytułu koncesji,
3) gromadzenie informacji na temat ilości wydobytej kopaliny, przyjętej stawki oraz
wysokości ustalonej opłaty eksploatacyjnej na rzecz gmin i Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4) naliczanie opłat eksploatacyjnych w razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku
wniesienia opłaty lub złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia,
5) wymierzanie opłat eksploatacyjnych za prowadzenie działalności bez wymaganej koncesji         
lub z rażącym naruszeniem jej warunków,
6) podejmowania działań w sprawach  wydobywania  kopalin   bez koncesji,
7) zatwierdzenie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji w    
zakresie:
-  dotyczącym ujęć wód podziemnych o wydajności poniżej 50m3/h,
-  określanie warunków hydrogeologicznych dla inwestycji mogących zanieczyścić wody      
Podziemne,
-  określanie warunków geologiczno-inżynierskich,
8) przyjmowanie dokumentacji geologicznych dotyczących:
-   zasobów złóż kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha lub przewidywanym rocznym  
wydobyciu do 20 000 m3 ,
-  ustalanie zasobów ujęć wód podziemnych w tym źródeł naturalnych i odwodnień 
budowlanych, jeżeli udokumentowane zasoby lub przewidywana wydajność nie przekracza
50 m3/h,
-  ustalania warunków geologiczno -  inżynierskich na potrzeby planów zagospodarowania       
przestrzennego powiatu oraz sporządzonych dla ustalania  geotechnicznych warunków   
posadawiania obiektów budowlanych,
-  ustalania warunków hydrogeologicznych w związku z planowaniem inwestycji mogących 
zanieczyścić wody podziemne,
9) sprawowanie nadzoru i kontroli nad prowadzonymi na terenie powiatu pracami
geologicznymi oraz prawidłowością sporządzaniu dokumentacji geologicznych,
10) gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej, prowadzenie archiwum   
Geologicznego,
11) sporządzanie bilansu zasobów wód podziemnych,

8.Ustawy z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
   (Dz.U.Nr 80 poz.717 z późn. zm):
1) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projektach studiów uwarunkowań i kierunków   
zagospodarowania przestrzennego gmin,
2) uzgadnianie  miejscowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego    
w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
3) uzgadnianie projektów decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji   
celu publicznego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
4) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy dla terenów zagrożonych osuwaniem się mas   
ziemnych,
9. Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne
( tekst jednolity z 2005r Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.):
1) ustalanie linii brzegowej dla cieków naturalnych,
2) orzekanie o przejściu w trwały zarząd regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
parków narodowych wód Skarbu Państwa oraz gruntów pokrytych tymi wodami 
na wniosek zainteresowanego,
3) stwierdzanie  w drodze decyzji przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami
płynącymi do zasobu Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie z zasobu,
4) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, 
z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych dla marszałka województwa,
5) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych z wyłączeniem                
kompetencji zastrzeżonych dla marszałka województwa,
6) ustalanie wysokości odszkodowania za szkodę powstałą w związku z udzieleniem 
pozwolenia wodnoprawnego,
7) wprowadzenie powszechnego korzystania z wód powierzchniowych innych niż 
wody powierzchniowe publiczne ( kompetencja Rady Powiatu ). 
8) nakazywanie w drodze decyzji przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku wykonania
na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobliżu robót lub innych czynności 
utrudniających ochronę przeciwpowodziową,
9) nakazywanie w drodze decyzji usunięcia drzew i krzewów z wałów  przeciwpowodziowych,
10) w związku z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi orzekanie o wysokości 
partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych przez podmioty, które
poprzez wprowadzanie ścieków przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych
wód i urządzeń,
11) ustalenie i podział kosztów związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych , a w przypadku regulacji koryt cieków ich rozbudową i przebudową,
12) ustanawianie bezpośrednich stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych i podziemnych
13) zatwierdzenie statutu spółek wodnych, odmowa zatwierdzenia statutu, gdy jest on
niezgodny z prawem,
14) włączenie zakładu do spółki wodnej,
15) wnioskowanie o podwyższenie  wysokości składek dla spółek utrzymujących urządzenia        
melioracji wodnych szczegółowych w przypadku, gdy składki i inne świadczenia nie  
wystarczają na wykonanie zadań statutowych, 
16) ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółek dla osób nie będących członkami     
spółki, a odnoszącymi korzyści z jej urządzeń,
17) orzekanie o nieważności uchwał organów spółki wodnej,
18) rozwiązywanie zarządu spółki i wyznaczanie osoby pełniącej jego obowiązki w
przypadku powtarzającego się naruszenia prawa lub statutu,
19) wyznaczanie likwidatora w przypadku likwidacji spółki,
20) ustalanie w drodze decyzji obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych  
szczegółowych, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu                      
w przypadku gdy Starosta wydaje pozwolenie wodnoprawne,
21) przegląd ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód lub wprowadzenie ścieków
do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych,
10.Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach 
     ( tekst jednolity z 2007r Dz.U.Nr 39 poz. 251 z późn. zm. ). 
1) zatwierdzenie lub odmawianie zatwierdzenia decyzją programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi,
2) wezwanie wytwórcy odpadów niebezpiecznych do niezwłocznego zaniechania naruszeń
ustawy, wstrzymanie działalności wytwórcy odpadów w zakresie objętym programem
gospodarki odpadami,
3) wydawanie i odmawianie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
4) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami,
5) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub     
unieszkodliwiania odpadów,
6) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu
odpadów,
7) ustalanie obowiązku zabezpieczania roszczeń mogących powstać w związku z   
funkcjonowaniem składowiska,
8) zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,
9) wydawanie decyzji o zamknięciu składowiska odpadów,
10) wydawanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych

częściach składowiska,
11) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki, transportu, odzysku  lub     
unieszkodliwiania,
12) Zobowiązywanie  prowadzących instalacje w zakresie  gospodarki odpadami do   
sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w przypadku stwierdzenia   
negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
11.Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
     ( tekst  jednolity z 2008r Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.)
1) opiniowanie planów mających na celu ograniczenie skutków przekroczeń dopuszczalnych    
lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu,
2) przygotowanie materiałów oraz projektu uchwał do podjęcia uchwał Rady Powiatu 
i  Zarządu Powiatu w zakresie ograniczenia i zakazu używania jednostek pływających lub   
niektórych ich rodzajów na określonych akwenach wodnych,
3) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
4) w ramach oceny stanu akustycznego środowiska zlecanie opracowania map akustycznych  
dla terenów na których poziom hałasu   przekracza poziom dopuszczalny,
5) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi, prowadzenie rejestru 
informacji przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi, 
6) tworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
7) nakładanie  obowiązku na prowadzącego instalację ,prowadzenia pomiarów wielkości  
emisji,
8) udzielenie pozwolenia zintegrowanego,
9) udzielanie pozwoleń sektorowych na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ,  
wytwarzanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
10) orzekanie o wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwolenia wydanego przez              
Starostę,
11) wydawanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń zintegrowanych i sektorowych 
oraz ustanawianie zabezpieczeń, roszczeń z tytułu negatywnych skutków w środowisku,
12) przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego prowadzącego do wydania pozwolenia  
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na obszarze, na którym zostały               
przekroczone standardy jakości powietrza,
13) zobowiązanie prowadzących instalację do sporządzania i przedłożenia przeglądu  
ekologicznego,
14) popularyzacja problematyki ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną,
15) obsługa administracyjna Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej,
16) przedstawienie do zatwierdzenia, podawanie do publicznej wiadomości przychodów 
i wydatków PFOŚ i GW,
17) ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczącej eksploatacji instalacji, 
z której emisja nie wymaga pozwolenia, a jest to uzasadnione koniecznością 
ochrony środowiska,
18) analiza cykliczna ( raz na 5 lat ) wydawanych pozwoleń zintegrowanych, 
19) obserwacja terenów zagrożonych ruchami  masowymi ziemi oraz terenów na których te    
ruchy występują. Prowadzenie rejestru informacji w tym zakresie,
20) ustalanie  wysokości odszkodowania  za ograniczenie sposobu korzystania  z  
nieruchomości w związku z ochrona zasobów środowiska,
21) orzekanie o przeniesieniu lub odmowie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z  
pozwoleń  na nabywca instalacji,
12.Ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199 poz. 1227  z późn.zm)
1) udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
2) podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu wniosku i decyzji  w 
publicznie dostępnym wykazie,
3) prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
4) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w 
przypadku scalania, wymiany gruntów,
5) opinia w sprawie potrzeby  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na środowisko dla 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
6) uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć przed wydaniem decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływana środowisko.
7) przeprowadzenie postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania  na  
środowisko planowanych przedsięwzięć, polityk, strategii planów lub programów
( z terenu powiatu oraz zlokalizowanych za granicami Polski, mogących oddziaływać 
na terenie powiatu ), 
13.Ustawy z dnia 22 grudnia 2004r o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza 
      gazów cieplarnianych i innych substancji 
    (Dz.U.Nr 281 poz.2784 z późn. zm):
1) wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami         
do emisji lub krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,
2) wymierzanie kary pieniężnej za brak uprawnień do emisji,
3) przyjmowanie zweryfikowanych raportów monitorowania wielkości emisji i rozliczania  
uprawnień do emisji w ramach uzyskanego zezwolenia i przyznanych uprawnień,
14.Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
    (tekst jednolity z 2007r Dz. U. Nr16poz. 94 z późn. zm.):
1) wydawanie w razie potrzeby decyzji o usunięciu drzew i krzewów utrudniających   
widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo   
powodujących zaspy śnieżne, 
2) ustalenie odszkodowań za usuniecie drzew i krzewów, usuniętych w związku z wydaną  
decyzją,
15.Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
    ( tekst jednolity z 2005r Dz.U.Nr 229 poz. 1954 z późn.zm):
1) postępowanie egzekucyjne w przypadku braku realizacji wydanych w ramach  
szczegółowych przepisów decyzji i pozwoleń,
16. Prowadzenie kontroli w zakresie:
1) przestrzeganie przepisów o ochronie zasobów w trakcie gospodarczego wykorzystania 
zasobów i poszczególnych składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby  
prawne i fizyczne,
2) wykonywania zadań określonych w planach urządzania lasów,
3) wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
4) koncesji i kar w związku z naruszeniem warunków koncesji,
5) prac geologicznych prowadzonych przy wydobywaniu kopalin pospolitych,
6) nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych i dokumentacji    
geologicznej,
7) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 
w zakresie objętym właściwością organu, występowanie w charakterze oskarżyciela      
publicznego,
8) wykonania zalesienia zgodnie decyzją i stwierdzanie prowadzenia uprawy leśnej,
9) ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzania ścieków do wód,
10) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
11) realizacji zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności    
pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 ), a w szczególności    
dotyczącej:
-  stanu realizacji zadania,
-  efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
-  prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadnia,
-  prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
17. Realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawa dotyczących 
     zakresu działania Wydziału.
18. Utrzymanie procesów Systemu Zarządzania Jakością.