Do ZESPOŁU DS. OCHRONY ZDROWIA należą sprawy z zakresu:

1. Przygotowywania materiałów i opinii dotyczących m.in.:

1) Tworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych (w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej -spzoz).

2) Nadawania statutów nadzorowanym spzoz.

3) Powoływania, odwoływania i zmian rad społecznych nadzorowanych spzoz.

4) Zatwierdzania regulaminu działania rad społecznych nadzorowanych spzoz.

5) Zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie – ruchomych aktywów trwałych nadzorowanych spzoz.

6) Zatwierdzania sprawozdań finansowych nadzorowanych spzoz.

7) Pokrywania ujemnego wyniku finansowego nadzorowanych spzoz.

8) Przyznawania dotacji budżetowych dla nadzorowanych spzoz.

2. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowisko kierownika i z-cy kierownika w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem w nadzorowanych spzoz.

3. Opracowanie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Żywieckiego.

4. Przygotowywanie informacji i opinii do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

5. Opracowanie i aktualizacja Planu Przygotowań Podmiotów Leczniczych Powiatu Żywieckiego na Potrzeby Obronne Państwa – w tym uzgadnianie Planów Gmin Powiatu Żywieckiego.

6. Obsługa techniczna i administracyjna związana z realizacją umowy dot. budowy nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu w trybie PPP.

7. Prowadzenie zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki:

1) Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu.

2) Przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych.

8. Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

9. Współpraca z zakresu ochrony zdrowia z samorządami gminnymi, powiatowymi, samorządem wojewódzkim i administracją rządową, samorządem pielęgniarskim, lekarskim i aptekarskim oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

10. Realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału.

11. Utrzymywania i doskonalenia procesów Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji.