1. Z zakresu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z póź.zm.):

1. Przygotowanie projektów aktów prawnych Starosty, dotyczących zapobieganiu skutkom klęsk

Żywiołowych i ich usuwaniu,

2. Obsługa Lokalnego Systemu Monitoringu i Ostrzeżeń Powodziowych dla Powiatu żywieckiego

3. Analizowanie możliwości powstania klęsk Żywiołowych na obszarze powiatu, wypracowanie wniosków i propozycji dotyczących zapobiegania ich skutków, w tym dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,

4. Analizowanie koncepcji likwidacji zagrożeń pod kątem organizacyjnym, finansowym i materialnym,

5. Tworzenie w ramach koordynacji warunków organizacyjno-technicznych do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych,

6. Nadzór i bieżąca współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,

7. Wprowadzenia zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części w obiektach lub na określonych terenach na czas nieokreślony lub do odwołania w przypadku negatywnej oceny stanu

bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową.

2. Z zakresu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej (Dz.U. Nr 93 poz. 429 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatu i gmin - (Dz. U. 02.96.850):

1. Ustalenie zadań, kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć Obrony Cywilnej,

2. Dokonywanie oceny stanu przygotowań Obrony cywilnej,

3. Opracowanie i opiniowanie Planów Obrony Cywilnej,

4. Opracowanie i uzgadnianie planów działania,

5. Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

6. Organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,

7. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

8. Tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych Obrony Cywilnej,

9. Przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

10. Planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

11. Planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

12. Zaopatrzenie organów i formacji obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,

13. Kontrolowanie przygotowania formacji cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych,

14. Sprawy związane z przekazywaniem dotacji na ochronę ludności,

15. Opracowanie informacji dotyczących realizowanych zadań.

3. Z zakresu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego, oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215 poz. 1818).

1) Współpraca z Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego,

2) Przygotowanie rocznego planu pracy zespołu,

1. Inicjowanie i organizowanie prac zespołu,

2. Opracowanie zintegrowanego planu reagowania kryzysowego w celu zapobiegania skutkom klęski Żywiołowej lub ich usunięcia organizować pracę zespołu w fazach zapobiegania, reagowania i odbudowy,

3. Przygotowanie projektów planów finansowych na realizację zadań oraz wniosków o przyznanie dotacji.

4. Z zakresu Ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 21. poz.205 z późn zm.)

1. Przeprowadzanie czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałania z organami wojskowymi w zakresie określonym w art.24

2. Organizacja i przeprowadzenie poboru,

3. Prowadzenie Akcji Kurierskiej,

4. Zarządzanie przymusowych doprowadzeń przez policję do wskazanej jednostki wojskowej w razie nie stawienia się powołanego, bez uzasadnionej przyczyny,

5. Z zakresu ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142, poz. 1592 z póź.zm.), a w szczególności:

1. Organizacja prac związanych z posiedzeniami Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

2. Koordynacja i nadzorowanie pracy Powiatowej Grupy Operacyjnej Ratownictwa Wodnego

3. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków zewnętrznych na cele poprawy bezpieczeństwa

6. Z zakresu ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z póź. zm.):

Kancelaria Tajna:

1. Udostępnianie lub wydawanie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1, osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,

2. Egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,

3. Kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii tajnej,

4. Wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony,

5. Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom.

7. Utrzymanie procesów Systemu Zarządzania Jakością

8. W ramach Wydziału będzie Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych.

9.Utrzymanie procesów Systemu Zarządzania Jakością.