Do Biura Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji należą z zakresu:

 Pozyskiwania funduszy

 1. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych wraz z załącznikami w związku z realizowanymi zadaniami przez Starostwo i jednostki organizacyjne Powiatu.
 2. Monitoring utrzymania wskaźników realizowanych projektów i ich trwałość.
 3. Dopilnowanie terminowości przekazywania wniosków o dofinansowanie, rozliczeń i sprawozdań.
 4. Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów przygotowywanych                        i realizowanych przez Starostwo, współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wypełnianie obowiązków dotyczących monitoringu i ewaluacji.
 5. Współpraca z samorządami gminnymi w Powiecie, organizacjami pozarządowymi i młodzieżą.
 6. Monitoring zadań i współdziałanie z gminami w zakresie RIT.
 7. Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach z zakresu możliwości pozyskania
  i wykorzystania środków zewnętrznych przez jednostki Powiatu.
 8. Monitorowanie krajowych i unijnych programów pomocowych.

Obsługi i Strategii

 1. Sprawy związane z monitorowaniem i ewaluacją Strategii Rozwoju Powiatu Żywieckiego, Subregionu Południowego, Wieloletnich Planów Inwestycyjnych oraz Planu Rozwoju Lokalnego.
 2. Opracowywanie we współpracy w wydziałami Starostwa a także powiatowymi jednostkami organizacyjnymi planów strategicznych propozycji zmian, korekt i uzupełnień do strategii oraz wieloletnich programów inwestycyjnych i pomocowych.
 3. Przygotowywanie i opracowywanie analiz dotyczących strategii funkcjonowania programów krajowych i unijnych, ich zasad dofinansowania i struktur zakresu rzeczowego.
 4. Analiza informacji dotyczących  programów  pomocowych zewnętrznych oraz możliwości korzystania z zewnętrznych środków finansowych  na wspieranie działalności Powiatu, w szczególności służącej realizacji Strategii.
 5. Opracowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontów.
 6. Monitoring zadań i współdziałanie z gminami w zakresie PROW 2014-2020.
 7. Obsługa administracyjna ,sporządzanie sprawozdań.
 8. Opracowywanie (tworzenie i aktualizacja) baz danych w związku z realizowanymi przez Starostwo zadaniami.

Informatyki

 1. Administrowanie i obsługa systemu informatycznego: REKORD , EHR; RCP,  IB, GUS
 2. Zarządzanie systemem ZPOI (szkolenia pracowników, aktualizacje systemu).
 3. Zarządzanie systemami E-SOD; E-wid.
 4. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.
 5. Współpraca przy administrowaniu systemem e-urząd i SEKAP.
 6. Modernizacja sprzętu komputerowego.
 7. Nadzór nad bezawaryjnym i  bezpiecznym funkcjonowaniem sieci i systemów informatycznych.
 8. Wspomaganie czynności kontrolnych nad prawidłową pracą poczty e-mail Starostwa.
 9. Szkolenie pracowników Starostwa w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego w obsługiwanych wydziałach.
 10. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie informatyzacji.
 11. Wdrażanie postępu technicznego w dziedzinie informatyzacji Starostwa.

Inwestycji i Wniosków

 1. Opracowywanie projektów i wniosków związanych z zewnętrznymi instytucjami dofinansowującymi.
 2. Koordynowanie przygotowania projektów budowlanych do inwestycji w obiektach i jednostkach Powiatu Żywieckiego.
 3. Monitorowanie realizowanych inwestycji z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych.
 4. Prowadzenie inwestycji i remontów obiektów Starostwa oraz jednostek powiatowych w zakresie zgodności z prawem budowlanym.
 5. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
 6. Przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych i remontowych.
 7. Koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo rzeczowym.
 8. Zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia zadań inwestycyjnych właściwym organom.
 9. Organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów realizowanych w procesie inwestycyjnym oraz prac remontowych.
 10. Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych, rozliczanie i zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy.
 11. Sporządzanie protokołu OT po zakończeniu inwestycji oraz przekazywanie do Wydziału Finansowego dyspozycji uruchomienia środków wraz z niezbędną dokumentacją.
 12. Przekazywanie powiatowym jednostkom organizacyjnym po zakończeniu i rozliczeniu udzielonego na ich rzecz zamówienia, dokumentacji projektowo technicznej oraz innej, niezbędnej do korzystania z przedmiotu zamówienia.